تدوین سند استراتژیک شرکت سیف بنا
کارفرما: شرکت سیف بنا
مدیر پروژه: محمد بزازی
محدوده پروژه: حوزه های صنعت ساختمان و نفت و گاز و بازرگانی مد نظر سهامداران شرکت
تاریخ: 94/10/01 تا 95/10/01
شرح مختصر: تحلیل جامع محیط بیرونی و درونی شرکت فنی و مهندسی سیف بنا و تدوین چشم انداز و استراتژی های سازمانی مربوطه بهمراه برنامه های دستیابی به اهداف
 

توصیف پروژه استقرار مدیریت استراتژیک در سیف بنا : 

انتخاب کسب و کارهای مناسب و همچنین چگونگی رقابت و بازاریابی و ورود به کسب و کارها یکی از اصلی ترین مسایل تصمیم گیری مدیران ارشد و کارآفرینان است. این مساله هم در زمان رکود یا رقابت شدید و بروز مشکلات حیاتی است و هم در زمان رونق که سهامداران با طیف وسیعی از گزینه های سرمایه گذاری روبرو می شوند. از اینرو بسیار حایز اهمیت است که با تحلیل صحیح و همه جانبه و بررسی فرصتها و تهدیدات موجود در بازار هدف گذاری کرده و استراتژی های بهینه ای را انتخاب نمود.

استقرار مدیریت استراتژیک

از اینرو شرکت فنی و مهندسی سیف بنا به دلیل توانمندیهای ارتباطی بالا و همچنین بنیه قوی دانشی و تجربه ای پرسنل تصمیم به تدوین سند استراتژیک ۵ ساله خویش نمود. در این راستا این گروه مشاور مفتخر است که جهت تدوین این سند انتخاب گردید. در این راستا با برگزاری جلسات متعدد FGD و طوفان فکری و با استفاده از تکنیکهایی به مانند دلفی نظرات و خواسته های سهام داران استخراج گردید. این جلسات حدود ۲ ماه به طول انجامید. سپس چشم انداز کلی گروه تدوین شد. از طرف دیگر در یک پروسه ۳ ماهه با استفاده از تکنیک PESTEl کل شرایط محیطی آنالیز گشته و با استفاده از ماتریس SWOT نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات استخراج گردیدند. بر مبنای آنالیز SWOT و روشهای خلاقیت  استراتژی های ممکن مختلف تدوین گردیدند.

استقرار مدیریت استراتژیک شرکت سیف بنا

در ادامه با استفاده از تکنیک SPACE جهت گیری استراتژیک سازمان تعیین گردید که جهت گیری استراتژیک سیف بنا در آن مقطع به سمت استراتژی های رقابتی یعنی افزایش مزیت رقابتی تعیین گشت. سپس با استفاده از ماتریس بوستن نوع کسب و کارهای موثر انتخاب گشته و با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری از جمله AHP استراتژی های مطلوب انتخاب گردیدند. در نهایت و بر اساس خروجی های طرح برخی از حوزه های کسب و کاری غیر مفید کنار گذاشته شد. همچنین پس از گذشت یکسال سرعت رشد شرکت افزایش یافته و بهره وری کل شرکت افزایش یافت.