نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

مدیریت مسیر شغلی: مسیر شغلی به مجموعه ای از کارها و مشاغلی اشاره می کند که افراد در مدت زندگی کاری خود بر عهده می گیرند.

بهبود مسیر شغلی: یک سازمان از طریق آن می تواند بهره وری فعلی کارکنان خود را تداوم بخشیده یا افزایش دهد و در تمام این مدت آنان را برای دنیای در حال تغییر آماده سازد و موجب کاهش ترک خدمت و افزایش بهره وری شود.

دلایل ضرورت برنامه‌ی مدیریت و برنامه ریزی جانشینی

_ فراهم ساختن فرصت بیشتر برای کارکنان با استعداد.

_ شناسایی نیازهای جایگزینی به عنوان ابزار پیش بینی آموزش، تربیت و پرورش ضروری کارمند

_ افزایش خزانه استعدادها از کارمندان قابل ارتقا

_ مشارکت در اجرای طرح های استراتژیک فعالیت های سازمان

منطقی ترین راه این است که مدیریت و برنامه ریزی جانشینی را به تدریج راه اندازی کنیم

_ اولین نسل: طرح جایگزینی برای مدیرعامل

_ دومین نسل: تیم اجرایی ارشد سازمان

_ سومین نسل: مدیران میانی (بسیار پرمخاطره است)

_ چهارمین نسل: برای کارکنان صف

مدل ستاره هفت سو برای برنامه ریزی جانشینی نظام‌مند

نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

نمونه ای از نمودار جایگزینی

نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

مدل بهبود مسیر شغلی سازمانی (گاتریج 1986)

نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی پیشرفت کارکنان و برنامه ریزی منابع انسانی (براساس مدل گاتریج)

نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

استاندارد ISO10015

این استاندارد در ارتباط دادن آموزش و ارزیابی با اهداف عملکرد به سازمان کمک می کند.

نظام بهسازی سرمایه انسانی در مدیریت منابع انسانی

1. تعریف نیازهای آموزشی

1.1. تعریف نیازهای سازمان

2.1. تعریف و تحلیل الزامات شایستگی

3.1. بازنگری شایستگی

4.1. شناسایی راه حل هایی برای پرکردن فاصله وضع موجود و مطلوب مهارتی

5.1. تعریف نیاز مهارتی

6.1. تعریف مشخصات آموزشی

2. طراحی و برنامه ریزی آموزشی

1.2. تعریف محدودیت ها

2.2. مشخص کردن روش های آموزش و ملاک های انتخاب

3.2. مشخص کردن ویژگی های برنامه آموزشی

4.2. انتخاب آموزش دهنده

3. فراهم کردن آموزش

1.3. حمایت و پشتیبانی قبل از آموزش

2.3. حمایت و پشتیبانی حین آموزش

3.3. پایان حمایت آموزشی

4. ارزیابی نتایج آموزش

1.4. تحلیل داده های جمع آوری شده و تفسیر نتایج

2.4. بازنگری هزینه های آموزشی

3.4. نتیجه گیری و ارایه توجیه هایی برای بهبود

5. پایش و بهبود فرآیند آموزش

1.5. مشورت

2.5. مشاهده

3.5. جمع آوری داده ها

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید