عوامل اصلی در بازاریابی بین المللی

عوامل موثر در محیط بازاریابی بین المللی بطور گسترده در سه دسته طبقه بندی می شوند که در شکل زیر آورده شده است. این تصویر محیط فعالیت های سازمانی را به گونه ای نشان می دهد که برای شناسایی تهدیدها و فرصتهای پیش رو، برای کارآفرینان مطلوب باشد.

 

 

سه عامل مؤثر در محیط بازاریابی در زیر آورده شده است:

 

عوامل جهانی

عوامل جهانی که خارج از کنترل سازمان های فردی هستند، اما می توانند در نحوه عملکرد مشاغل تأثیر بگذارند، می توانند به عنوان عوامل جهانی مؤثر بر محیط بازاریابی بین المللی در نظر گرفته شوند. این عوامل شامل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، موضوعات حقوقی، جمعیتی و شرایط سیاسی و همچنین تغییر در محیط طبیعی و فناوری است.

برخی از سازمان های اصلی درگیر در این سطح از بازاریابی بین المللی عبارتند از UNO، بانک جهانی و WTO.

 

عوامل داخلی

عوامل مرتبط با امور شخصی یا امور داخلی یک کشور که بر اقتصاد کشور مؤثر است، در بازاریابی بین المللی تأثیر می گذارد که از عوامل داخلی محسوب می شوند. این عوامل شامل سناریوی سیاسی و رویکرد دولت و نگرش آن به تجارت بین المللی، اخلاق تجاری، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت ها، مواد اولیه و سایر عوامل فن آوری و زیست محیطی است.

میزان مشارکت دستگاه های دولتی در سطح مرکزی در یک کشور از مهمترین عوامل سرنوشت ساز محیط بازاریابی است.

 

عوامل سازمانی

فاکتورهای درونی تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در یک شرکت به عنوان فاکتورهای سازمانی در نظر گرفته می شوند.

این فاکتورها شامل وقایع، افراد، سیستم ها، ساختارها و شرایط درون سازمان است که عموماً تحت کنترل شرکت است. محیط داخلی بر فعالیتهای سازمانی و همچنین نگرش و رفتار کارکنان تأثیر می گذارد. تغییر در سبک مدیریت در داخل سازمان نیز می تواند تأثیر عمیقی بر سازمان بگذارد.

محیط بازاریابی به سرعت در حال تغییر است. هر عاملی، در سطح داخلی، سطح سازمانی یا سطح جهانی بهم پیوسته است.

 

وسعت جغرافیایی بازار

تجزیه و تحلیل جغرافیایی زمانی رخ می دهد که یک تجارت، بازار خود را بر اساس مکان جغرافیایی تقسیم می کند. چندین روش وجود دارد که می توان یک بازار را از لحاظ جغرافیایی تقسیم کرد. یک سازمان می تواند نوع استراتژی های بازاریابی یا رویکردهایی را که باعث می شود بازاریابی بین المللی در یک بازار خاص جغرافیایی بر اساس آب و هوا، سبک زندگی، مکان و زبان آن منطقه امکان پذیر باشد را ایجاد کند. بازارهای جغرافیایی بسته به موقعیت مکانی از نظر اندازه متفاوتند.

 

سه راه عمده برای تقسیم بازار بر اساس جغرافیا وجود دارد:

  • تراکم جمعیت
  • اقلیم
  • زبان

هر یک از این مؤلفه ها را می توان تقسیم کرد. به عنوان مثال، یک بازار جغرافیایی منطقه ای را می توان به عنوان کشورها، کلانشهرها، مناطق روستایی، مناطق حومه شهر، مناطق شهری یا بر اساس منطقه ای با توجه به اندازه، تراکم جمعیت و غیره تقسیم کرد.

 

در این رابطه بیشتر بدانیم:

 

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید