مرتب سازی وتجزیه و تحلیل داده های اکسل

مرتب کردن داده ها بخش جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل داده ها است. شما می توانید لیستی از نام ها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید، یک لیست از ارقام فروش را از بالاترین به پایین ترین رقم مرتب کنید یا برای مرتب کردن ردیف ها از رنگ ها یا آیکون ها استفاده کنید. داده های مرتب سازی شده به شما کمک می کند تا سریعا اطلاعات مورد نظر خود را سازماندهی و پیدا کنید و در نهایت تصمیمات موثرتری بگیرید.
می توانید ستون ها یا ردیف ها را مرتب کنید. استفاده شما در انواع مرتب سازی بیشتر از نوع  مرتب سازی در ستون ها می باشد.
شما می توانید داده ها را در یک یا چند ستون مرتب کنید.

 • متن(A تا Z یا Z به A) 
 • اعداد (کوچکترین تا بزرگترین یا بزرگترین تا کوچکترین)
 • تاریخ و زمان (قدیمی ترین تا جدیدترین و جدیدترین تا قدیمی ترین)
 • یک لیست سفارشی (به عنوان مثال بزرگ، متوسط و کوچک)
 • فرمت، از جمله رنگ سلول، رنگ فونت، یا مجموعه آیکون

معیارهای مرتب سازی برای یک جدول دریک شیت کاری ذخیره می شود، به طوری که هر بار که صفحه را باز می کنید می توانید مرتب سازی آن جدول را دوباره اعمال کنید. معیارهای مرتب سازی برای طیف وسیعی از سلولها ذخیره نشده است. شما می توانید مرتب سازی را در یک محدوده ی بزرگ به جدول انتقال دهید.
در تمام نمونه هایی که در بخش های زیر وجود دارد، شما فقط جداول را خواهید یافت، زیرا برای مرتب سازی، یک جدول بسیار معنی دارتر است.

 

مرتب سازی براساس متن

شما می توانید یک جدول را با استفاده از ستون حاوی متن مرتب کنید.

جدول زیر اطلاعاتی در مورد کارمندان در یک سازمان دارد (شما می توانید تنها چند ردیف اول داده را مشاهده کنید).

 • برای مرتب کردن جدول توسط عنوان ستونی که حاوی متن است، بر روی سربرگ عنوان ستون کلیک کنید.
 • روی تب داده کلیک کنید.
 • در مرتب کردن و فیلتر گروه، مرتب سازی به ترتیب Aتا z می باشد.

 

جدول توسط ستون طبقه بندی می شود . عنوان در ترتیب صعودی الفبایی قرار می گیرد.

توجه : شما می توانید مرتب سازی را بر اساس ترتیب نزولی الفبایی، با کلیک کردن بر نوع مرتب سازی Z به Aانجام دهید. شما همچنین می توانید گزینه مرتب سازی بر اساس لیست ستونی که در زیر آمده است را انجام دهید.

 

 

مرتب کردن بر اساس اعداد


ManagerID برای مرتب سازی جدول توسط ستونی که حاوی اعداد است می باشد.

 برای مرتب سازی اعداد مراحل زیر را دنبال کنید :

 • - ManagerID - روی هدر ستون کلیک کنید.
 • روی تب داده کلیک کنید.
 • در مرتب کردن و فیلتر گروه، مرتب سازی بر اساس A تا Zانجام میگیرد

ستون، ManagerID به ترتیب عدد صعودی طبقه بندی می شود. شما می توانید با مراجعه به مرتب سازی Z به A به ترتیب عددی نزولی مرتب کنید.

 

مرتب سازی بر اساس تاریخ یا زمان

Dates که شامل  HireDate برای مرتب سازی جدول توسط ستون است.

مراحل زیر را دنبال کنید:

 • روی سرشماری ستون HireDate کلیک کنید.    
 •   روی زبانه Data کلیک کنید. 
 • در گروه مرتب کردن و فیلتر، مرتب سازی بر اساس Aتا Z  همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است داده ها مرتب می شوند.

ستون - HireDate با تاریخ از قدیمی ترین به جدید مرتب شده است. شما می توانید تاریخ ها را از جدیدترین به قدیمی ترین مرتب کنید.

 

مرتب سازی بر اساس رنگ سلول

برای مرتب کردن جدول توسط علامت کل ستون که حاوی سلول با رنگ (به صورت شرط بندی شده) می باشد استفاده میگردد.  

 • Header روی   - Total Marks ستون کلیک کنید.
 • روی زبانه  Data کلیک کنید.  
 • در گروه مرتب کردن و فیلتر، روی مرتب سازی کلیک کنید. کادر محاوره ای مرتب سازی ظاهر می شود.

 • مرتب سازی بر اساس عنوان کلی مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی بر اساس عنوان رنگ سلول و مشخصاً رنگ سبز، روی  A    کلیک کنید.ADD LEVEL    
 • مرتب سازی بر اساس عنوان کلی مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی بر اساس عنوان رنگ سلول و مشخصاً رنگ زرد ، روی Add Levelکلیک کنید.
 • مرتب سازی بر اساس عنوان مجموع مارک هاررا انتخاب کنید، مرتب سازی بر روی به عنوان رنگ سلول و مشخصاً رنگ قرمز .

ستون – ستون ها بر اساس رنگ ها مرتب شده اند.

 

  مرتب سازی بر اساس رنگ فونت

در جدول، مواردی که حاوی سلول هایی با رنگ فونت است (به صورت شرطی فرمت شده) در جدول  Total Marks برای مرتب کردن ستون می باشد.  

 • روی هدر ستون کلیک کنید - مجموع مارک ها
 • روی زبانه Data کلیک کنید.
 • در گروه مرتب کردن و فیلتر، روی مرتب سازی کلیک کنید. کادر محاوره ای مرتب سازی ظاهر می شود.
 • انتخاب مرتب سازی بر اساس مجموع مارک ها، ترتیب به عنوان رنگ فونت و مشخصاً رنگ سبز.
 • رویAdd Level  کلیلک کنید.  
 • مرتب سازی بر اساس مجموع مارک را انتخاب کنید، مرتب سازی بر اساس رنگ فونت و مشخصاً رنگ زرد .رویAdd Level  کلیلک کنید.   
 • مرتب سازی بر اساس مجموع مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی براساس رنگ فونت و مشخصاً رنگ قرمز .

ستون – مرتب سازی بر اساس رنگ فونت به ترتیب انجام شده است .

  

مرتب سازی بر اساس آیکون سلول

برای مرتب کردن جدول ستونی بر اساس آیکون های سلول ها ، مراحل زیر را را دنبال کنید (Conditional Formatted)

رویHeader  ستون Total Marks Header کلیک کنید-

 • روی زبانه Data  کلیک کنید.
 • در گروه مرتب کردن و فیلتر، روی مرتب سازی بر روی کلیک کنید. کادر محاوره ای مرتب سازی ظاهر می شود
 • مرتب سازی بر اساس مجموع مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی براساس آیکون سلول و مشخصاً فلش رنگ سبز.
 • روی  Add Level کلیک کنید.
 • مرتب سازی بر اساس مجموع مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی براساس آیکون سلول و مشخصاً فلش رنگ زرد.
 • روی  Add Level کلیک کنید.

مرتب سازی بر اساس مجموع مارک ها را انتخاب کنید، مرتب سازی بر اساس آیکون سلول و مشخصاً پیکان قرمز.

ستون – مرتب سازی بر اساس رنگ آیکون ها از سبز به قرمز می باشد.

 

مرتب سازی بر اساس یک لیست سفارشی

شما می توانید یک لیست سفارشی ایجاد کنید و جدول را با لیست دلخواه مرتب کنید.

در جدول زیر، یک ستون نشانگر با عنوان - Position پیدا می کنید.  مقادیر بالا، متوسط و کم در ستون موقعیت، بر اساس موقعیت علامت های کل است.

در حال حاضر، فرض کنید شما می خواهید مرتب سازی ستون موقعیت را با تمام مقادیر بالا در بالا، تمام مقادیر پایین در پایین.

شما مرتبه متوسط ، کم و زیاد را دریافت می کنید.

  شما می توانید به این روش عمل کنید  تا یک لیست سفارشی ایجاد شود.

 • لیست سفارشی را  بر اساس بالا، متوسط و کم در یک سلول  تعریف کنید.
 • انتخاب Range

 • روی برگه File بروید.
 • بر روی   Excel Options، Advanced کلیک کنید
 •  به قسمتGeneral بروید.
 • روی Edit Custom Lists کلیک کنید.

کادر Edit Custom Lists ظاهر می شود. محدوده کاری شما در Import list from cells Box ظاهر می شود روی آن کلیک کنید.بعد روی  Importکلیلک کنید.

لیست سفارشی شما به فهرست سفارشی اضافه شده است. روی OK کلیک کنید.

گام بعدی این است که جدول را با این لیست سفارشی مرتب کنید.

 • روی ستون  موقعیت کلیک کنید. روی ترتیب یا همان سورت کلیک کنید. مطمئن شوید مرتب سازی بر اساس موقعیت و اولویت  بر روی ارزش ها است.
 •   بر رویOrder کلیک کنید. لیست سفازشی را انتخاب کنید. کادر سفارشی ظاهر می شود.
 • روی لیست سفارشی بالا، متوسط و کم کلیک کنید. روی OK کلیک کنید

در قسمت مرتب سازی، در جعبه سفارش، بالا، متوسط، کم ظاهر می شود. روی OK کلیک کنید.

جدول طبق دستورالعمل مرتب شده است - بالا، متوسط، کم.

شما می توانید لیست های سفارشی بر اساس مقادیر زیر ایجاد کنید :

 • متن
 • عدد
 • تاریخ
 • زمان

شما نمی توانید لیست های سفارشی بر اساس فرمت ایجاد کنید، به ترتیب از طریق رنگ سلول / فونت یا آیکون سلولی.

 

مرتب سازی بر اساس ردیف

شما می توانید یک جدول را با سطر نیز مرتب کنید. مراحل زیر را دنبال کنید:

 • روی ردیفی که می خواهید داده ها را مرتب کنید کلیک کنید.
 • بر روی مرتب سازی کلیک کنید.
 • در کادر مرتب سازی، گزینه ها کلیک کنید. کادر گزینه های مرتب سازی باز می شود.
 • در زیر Orientation، روی Sort from left to rightکلیک کنید. روی OK کلیک کنید.

بر روی مرتب سازی بر اساس ردیف کلیک کنید. ردیف را انتخاب کنید.

مقادیر را برای ترتیب از بزرگترین تا کوچکترین برای سفارش انتخاب کنید.

داده ها که بر اساس ردیف انتخاب شده اند در یک ترتیب نزولی طبقه بندی می شوند.

 

مرتب سازی بیشتر، بر اساس  یک ستون یا ردیف

شما می توانید یک جدول را با بیش از یک ستون یا ردیف مرتب کنید روی جدول کلیک کنید.

 • بر روی Sortکلیک کنید.
 • در کادر محاوره ای مرتب سازی، ستونی را که می خواهید مرتب سازی کنید، اول مشخص کنید.
 • در تصویر زیر، ترتیب بر اساس عنوان، ترتیب براساس ارزش ، سفارش A-Z انتخاب می شوند.

 • در ترتیب روی Add Level کلیلک کنید . پنجره بعدی ظاهرمی شود.
 • ستونی را که می خواهید بعدا مرتب کنید، مشخص کنید.
 • در تصویر که در زیر نشان داده شده است، سپس با HireDate،مرتب کردن بر روی مقادیر، Order Oldest to New انتخاب می شوند.
 • روی OK کلیک کنید.

داده ها به صورت الفبایی صعودی و سپس توسط HireDate طبقه بندی شده است. اطلاعات کارمند را براساس عنوان و در هر رده مشاهده خواهید کرد.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید