اهمیت سازماندهی در مدیریت سازمان

سازمان ها، سیستم هایی هستند که برای رسیدن به اهداف مشترک از طریق روابط افراد با افراد و افراد با کار ایجاد شده اند. سازمان ها، در اصل نهاد های اجتماعی هستند که به سمت هدف هدایت می شوند و عمدتا برای سیستم های با فعالیت های هماهنگ ساخته شده و با محیط خارجی ارتباط دارند. سازمان ها از مردم و روابط آنها با یکدیگر تشکیل شده اند. مدیران منابع سازمانی را برای رسیدن به اهداف سازمان، سازماندهی و هماهنگ می کنند.
هر سازمان دارای محیط داخلی و خارجی خود است که ماهیت روابط را با توجه به نیازهای خاص خود تعریف می کند. سازماندهی، عملکردی است که مدیران مسئول برای طراحی و ساختار و اجزای محیط داخلی یک سازمان را برای تسهیل دستیابی به اهداف سازمان طراحی می کنند.
سازماندهی چارچوبی را برای رسیدن به اهداف شرکت ایجاد می کند. سازماندهي فرآيند تعريف و دسته بندي فعاليت ها و ايجاد روابط بين آنها براي رسيدن به اهداف سازماني است.

اهمیت سازماندهی

یک رویکرد جامع در سازماندهی از بسیاری جهات به مدیریت کمک می کند. سازماندهی، منابع مختلف را به سمت یک مأموریت مشترک هدایت می کند.

اجرای کارآمد

بخش های مختلف را با گروه بندی شغل های مشابه و مرتبط در یک تخصص واحد گرد هم می آیند. این ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف است که منجر به متحد سازی، تلاش و هماهنگی در کار می شود.
این کار،گروه های مختلف را با تعریف فعالیت ها و روابط خود در ساختار سازمانی اداره می کند. و همچنین مکانیزم مدیریت را برای هدایت و کنترل فعالیت های مختلف در شرکت ایجاد می کند.

بهینه سازی منابع

سازماندهی، کارایی هر کارمند در سازمان را تضمین می کند. این امر به اجتناب از سردرگمی و تاخیر و همچنین دوباره کاری و همپوشانی تلاش کمک می کند.

مزایای تخصص

فرآیندی از سازماندهی گروه ها، تقسیم فعالیت ها و مشاغل مختلف بر مبنای مفهوم تقسیم کار است. این مزیت در تکمیل حداکثر کار در حداقل زمان و تضمین سود کمک می کند.

ترویج ارتباط موثر

سازماندهی یک ابزار مهم ایجاد هماهنگی و ارتباط بین بخش های مختلف سازمان است. شغل و موقعیت های مختلف با روابط ساختاری ارتباط دارند. این کانال و حالت ارتباطات بین اعضای مختلف را مشخص می کند.

ایجاد شفافیت

شغل ها و فعالیت های انجام شده توسط کارمندان  نوشته شده که "شرح شغل" نامیده می شود که جزئیات دقیق آنچه که دقیقا باید در هر کار انجام می شود مشخص شود. سازماندهی، مسئولیت در میان کارمندان را رفع می کند. این وضوح و شفافیت در سازمان را به ارمغان می آورد.

گسترش و رشد

وقتی منابع به طور مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند و تقسیم کار مناسب بین بخش ها و کارکنان وجود دارد، مدیریت می تواند قدرت خود را افزایش دهد و فعالیت های بیشتری را انجام دهد. سازمان ها می توانند به راحتی با چالش ها مواجه شوند و فعالیت های خود را به صورت برنامه ریزی گسترش دهند.

 

نظرات کاربران

توسط خانم محمودی

سلام و احترام در پایان نامه استفاده نمودم سپاسگزارم

نظر خودتان را بنویسید