انواع برنامه در مدیریت سازمان

برنامه ریزان، منابع مختلف را در یک سازمان به نتایج خاصی برای تحقق اهداف آینده اختصاص می دهند. بسیاری از برنامه های مختلف توسط مدیریت برای نظارت و کنترل فعالیت های سازمانی اتخاذ شده است. یه چنین برنامه هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند سلسله مراتبی، تعداد استفاده (تکرار) و برنامه های احتمالی است.

انواع برنامه در مدیریت سازمان

 • برنامه های استراتژیک: شامل تجزیه و تحلیل فرصت های رقابتی و تهدیدات و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان و تعیین نحوه مواجهه موثر سازمان با خطرات محیط زیستی می باشد.
 • برنامه های تاکتیکی : طرح استراتژیک بزرگتر را ایجاد می کند این طرح ها اغلب کوتاه مدت هستند و توسط مدیران سطح میانی انجام می شود.
 • برنامه های عملیاتی: تمام اهداف سازمان را پوشش می دهد و اقدامات و مراحل اقدام را برای برنامه ریزی استراتزیک انجام می دهد. برنامه های کوتاه مدت معمولا کمتر از یک سال می باشند.

برنامه های استراتژیک

برنامه های استراتژیک، چارچوب و دید سازمان را تعریف می کنند و چگونگی تبدیل دیدگاه به واقعیت را سازمان در نظر می گیرد.

 • تعیین اهداف بلند مدت یک شرکت، برنامه عملیاتی است که باید پذیرفته شود و منابع برای دستیابی به این اهداف بسیج می شوند.
 • از آنجا که برنامه ریزی جهت پیشرفت شرکت است، توسط مدیریت ارشد سازمان انجام می شود.
 • اساسا بر روی برنامه ریزی برای سال های آینده تمرکز دارد تا سازمان را از جایی که امروز در آن قرار دارد، به جایی که قصد دارد باشد قرار دهد.
 • برنامه استراتژیک باید رو به جلو، موثر و انعطاف پذیر، با توجه به انطباق رشد آینده تمرکز داشته باشد.
 • این برنامه ها چارچوب و جهت برنامه ریزی سطح پایین را فراهم می کنند.

برنامه های تاکتیکی

برنامه های تاکتیکی، تاکتیک هایی را که مدیران برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، اتخاذ کنند، توصیف می کند.

 • طرح های تاکتیکی دارای یک دوره زمانی کوتاه (معمولا کمتر از 3 سال) هستند و معمولا توسط مدیران سطح میانی توسعه می یابند.
 • این جزئیات ابزار خاص یا برنامه های عملیاتی را برای اجرای طرح استراتژیک توسط واحدهای درون هر بخش مشخص می کند.
 • برنامه های تاکتیکی مستلزم جزئیات منابع و تخصیص کار در میان زیر واحد ها در هر بخش است.

برنامه های عملیاتی

برنامه های عملیاتی، برنامه های کوتاه مدت (کمتر از یک سال) برای ایجاد گام های عملی خاص است که از برنامه های استراتژیک و تاکتیکی حمایت می کنند.

 • آنها معمولا توسط مدیر برای تکمیل کردن مسئولیت های شغلی ایجاد می شوند.
 • آنها توسط سرپرستان، رهبران تیم و تسهیل کننده ها برای پشتیبانی از برنامه های تاکتیکی توسعه می یابد.
 • آنها عملیات روزمره یک سازمان را مدیریت می کنند.

برنامه های عملیاتی می توانند :

 • برنامه های ثابت: برای پوشش مسائلی که مديران با آنها مواجه هستند، به عنوان مثال سیاست ها، رویکردها، قوانین می باشند.
 • برنامه های در حال انجام: آماده شدن برای شرایط یا مشکلات استثنایی است و معمولا پس از یک استفاده از آنها، حذف یا جایگزین می شوند، برای مثال برنامه ها، پروژه ها و بودجه ها.

 

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید