تصمیم ساخت یا خرید در زنجیره تامین

واحدهای تولیدی عمدتا با تصمیم خود برای ساخت یا خرید شناخته می شوند. به عبارت دیگر، آیا آنها مایلند محصول مورد نظر خود را تولید کنند یا می خواهند آن را از بازارهای خارجی خریداری کنند.
این تصمیم بسیار مهم است، زیرا تامین کنندگان شخص ثالث، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی، چین و دیگر بخش های کم هزینه در جهان، وعده دریافت مزایای ضروری را می دهند که کشورهای توسعه یافته آن را ارائه نمی دهند.

تصمیم ساخت یا خرید

با این حال، کشورهای توسعه یافته می توانند به راحتی از طریق فعالیت هایی مانند منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، نگهداری و روابط با مشتریان بر هزینه های وارداتی غلبه کنند.
اگر این فعالیت ها به درستی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است به سود منجر شود. تمام هزینه های برون سپاری را می توان از طریق این فعالیت ها به دست آورد .
تصمیم ساخت یا خرید به سه عامل بستگی دارد.

  • استراتژی کسب و کار
  • ریسک ها
  • عوامل اقتصادی

استراتژی کسب و کار

ستون اول در تصمیم گیری در ساخت یا خرید، استراتژی کسب و کار است. استراتژی کسب و کار، بستگی به اهمیت شرکتی که محصول یا خدمت را برای برون سپاری در نظر می گیرد، دارد. علاوه بر این، به فن آوری ها یا مهارت های مورد نیاز برای طراحی محصول یا تحویل آن نیز بستگی دارد.

استراتژی کسب و کار

این عوامل باید نه تنها بر اساس محیط رقابتی فعلی، بلکه برای پیش بینی محیط رقابتی متغیر در آینده نیز در نظر گرفته شوند.
شاید، اگر ما یک محصول حساس به زمان را در نظر بگیریم که تحت تاثیر تغییرات طراحی است، استفاده از تولید کننده شخص ثالث یک اشتباه است. شرکت ها باید برون سپاری را با توجه به سناریوهای زیر انتخاب کنند:

  • حذف فرآیندهایی همچون سرمایه و نیروی کار
  • کاهش هزینه ها
  • انعطاف پذیری برای تنظیم خروجی با توجه به بازخورد به تغییر تقاضا.
  • مدیریت فاکتورها، مدارک و یا آموزش
  • نظارت بر تعداد کمی از کارگران
  • دسترسی به فرآیندهای جدید یا ابزار و فن آوری های شبکه
  • قدرت نفوذ تخصص خارجی

بدیهی است که در بعضی موارد برون سپاری، ارزش توجه دارد. برون سپاری راه حل کاملی خواهد بود. اگر محصولی شامل فاکتورهایی همچون منحصر به فرد بودن باشد و انتقال مدیریت آن به شخص ثالث، خطر قابل توجهی برای استراتژی شرکت ایجاد نکند، برون سپاری پاسخ کاملی است.

ریسک ها

ستون دوم استراتژی ساخت یا خرید، ریسک های مربوط به هر تصمیم است. فاکتورهای ریسک در تولید یک محصول در کشور یا خرید آن از کشورهای خارجی شامل کیفیت، قابلیت اطمینان و قابل پیش بینی بودن خدمات و برون سپاری است. در کنار این، ریسک هایی در فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب و ایجاد یک روابط مداوم کارآمد نیز وجود دارد.
زمانی که تامین کنندگان بخشی از آیتم یک جنس را می سازند، خطاهایی در تولید وجود دارد. این خطاها باید قبل از مونتاژ محصولات شناسایی شوند.

ریسک ها

ما می دانیم برون سپاری باعث ایجاد ریسک های جدید می شود. ما باید توجه داشته باشیم که هر گونه مشکلات احتمالی با تولید کنندگان و شرکای برون سپاری بر اساس اهمیتی است که آنها به شرکت می دهند.
بعضی مواقع عملیات برون سپاری منجر به شکست در ارائه خدمات می شود، به عنوان مثال، ریسک های یک شبکه فناوری اطلاعات و یک سیستم پردازش حقوق و دستمزد، در مقایسه با ریسک ها یا مشکلاتی مانند اشکال در یک برنامه آموزشی یا یک برنامه توسعه بلند مدت محصول، بسیار کمتر است.
بسیار مهم است که ریسک های مربوط به محل تامین کننده خارجی را مشخص کنید. به غیر از قضاوت در مورد ثبات سیاسی کشور، شرکت ها نیاز به بررسی زمان های ایمنی و لیدتایم های برنامه حمل و نقل دارند. در کنار این، آنها باید مسیرها را جستجو کنند و یا سایر تولید کنندگان را در مناطق د