تحلیل گروه های استراتژیک چیست؟

تحلیل استراتژیک فرآیندی برای سنجش رقابت و موقعیت نسبی یک سازمان است.

گروه استراتژیک و نقش اعضای گروه

 مفهوم گروه استراتژیک در مبحث مدیریت استراتژیک و سازمان های گروهی که دارای مجموعه ای از استراتژی های مشابه هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. برای سود آور بودن و ایجاد تفاوت در بازار، پنج نفر را در گروه استراتژیک خود قرار دهید. یک لیست ایجاد کنید و برای هر فرد یک پروفایل درست کنید، به موارد زیر توجه کنید:

  • چه خدماتی توسط آنها ارائه می شود؟
  • کدام گروه ذینفع با آنها کار می کنند؟
  • تاثیر احتمالی آنها چیست؟
  • برنامه های آینده آنها چیست؟  نحوه ارتباط با آنها چطور به شما کمک می کند تا خدمات بهتری ارائه دهید؟

توجه به marketplace که افراد گروه در آن کار می کنند و اینکه چگونه می تواند بر استراتژی های آینده تاثیر بگذارد، بسیار مهم است. همچنین دو فاکتور مهم موفقیت برای کاربران یا ذینفعان سازمان را پیدا کنید. در ادامه تعدادی از این فاکتورها آمده است:

  • توانایی دسترسی سریع به خدمات
  • خدمات مناسب، با توجه به نیازهای منحصر به فرد

پس از انتخاب دو فاکتور مهم به عنوان فاکتورهای قابل اجرا، یک ماتریس رسم کنید و هر فاکتور را در آن نشان دهید. به مثال زیر توجه کنید.

مثال تطابق گروه استراتژیک

تحلیل گروه های استراتژیک

شرح نمودار

محور x فاکتور خدمات مناسب و محورy  فاکتور دسترسی سریع را نمایش می دهد. نمودار از یک مستطیل با چهار مربع تشکیل شده است. محل قرارگیری چهار فرد (A, B, C, D) را در نمودار با توجه به دو فاکتور در نظر گرفته شده تعیین کنید. اندازه دایره ها برای هر فرد، نشان دهنده سایز marketplace مربوط به آن فرد می باشد.

تعیین تطابق گروه استراتژیک خود

تمام افراد گروه استراتژیک سازمان را در ماتریس قرار دهید. برای هر فردی که یک ایده را در مورد اندازه نسبی خود ارائه می دهد، یک دایره رسم کنید. همچنین دایره ای را نیز برای سازمان خود رسم کنید. آیا شکاف وجود دارد؟ آیا همپوشانی وجود دارد؟ آیا گزینه هایی برای تغییر وجود دارد؟

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید