مفاهیم و فرآیندهای مدیریت استراتژیک چیست؟

یک استراتژی یک برنامه عملیاتی است که در چارچوب سازمان کار می کند و برای رسیدن به یک هدف خاص یا مجموعه ای از اهداف در یک زمان مشخص تعیین شده است. با توجه به نظریات راجیو ناگ، دونالد هامبریک و مین جرج چن، "مدیریت استراتژیک، فرآیند ایجاد قابلیت هایی است که به شرکت اجازه می دهد تا برای مشتریان، سهامداران و جامعه ارزش ایجاد کنند."

فرایند مدیریت استراتژیک مستلزم:

 • اشاره به ماموریت، چشم انداز و اهداف شرکت
 • توسعه سیاست ها و برنامه ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده
 • اختصاص منابع برای اجرای این سیاست ها و برنامه ها

توجه به اهداف و هزینه ها

برقراری تعادل میان برنامه ها و سیاست ها برای ارزیابی عملکرد کلی کسب و کار حیاتی است. برای شروع باید علاقه، نیازها و انتظارات ذینفعان یعنی سرمایه داران، مشتریان را برآورده کرد. تصویر زیر نمونه ای از یک نقشه استراتژی مربوط به یک سازمان دولتی است که نشان می دهد چگونه اهداف مختلف با یکدیگر مرتبط می شوند و راه های دستیابی به اهداف فراهم می شود.

مدیریت استراتژیک

رویکردهای مشترک در استراتژی

ریچارد پی. روملت

تعریف روملت از استراتژی شامل موارد زیر است:

 • تشخیص: چه مشکلاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ چگونه یک شرکت چشم انداز، ماموریت، اهداف و عملیات را برای خود مطرح می کند؟
 • سیاست هدایت: با توجه به رویکرد شرکت چارچوبی چه چیزی برای حل مشکلات خواهد بود؟
 • برنامه های عملیاتی: عملیات چگونه به نظر می آید؟ چطور می توان فرآیندها را در هماهنگی با دستورالعمل ها سیاست گذاری کرد و به تشخیص مسائل موجود رسید؟

مایکل پورتر

در سال 1980، مایکل پورتر چهار عنصر اصلی را که در هنگام شکل گیری یک استراتژی رقابتی مورد توجه قرار می گرفت، ارائه کرد. عناصرعبارتند از :

 • SWOT، به ویژه نقاط قوت و ضعف شرکت
 • نکات اخلاقی یا ارزشهای شخصی مدیران کلیدی (به عنوان مثال، مدیریت یا هیئت مدیره)
 • فرصت های صنعتی و تهدیدات
 • انتظارات ذینفعان

هنری مینتزبرگ

مینتزبرگ پنج رویکرد اساسی را که عموما به عنوان 5P شناخته می شود و می تواند در ایجاد یک استراتژی کسب و کار کمک کند، مطرح کرد.

 • استراتژی به عنوان برنامه: استراتژی یک مسیر عملیاتی برای رسیدن به مجموعه ای از اهداف مورد نظر است. این همان مفهوم برنامه ریزی استراتژیک است.
 • استراتژی به عنوان الگو: استراتژی از یک الگوی سازگار با رفتار سازمانی قبلی به وجود می آید.
 • استراتژی به عنوان موقعیت: این رویکرد شامل قرار دادن برندها، محصولات یا شرکت ها در بازار، بسته به مصرف کنندگان شرکت یا سایر سهامداران است.
 • استراتژی به عنوان طنز: این رویکرد یک مانورخاص برای دور زدن رقیب در نظر گرفته شده است.
 • استراتژی به عنوان چشم انداز: این نوع استراتژی مبتنی بر "تئوری کسب و کار" است و یا ممکن است بر اساس ویژگی های ایدئولوژیک سازمان باشد.

فرآیند مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، فرآیند تجزیه و تحلیل طرح هاست که شامل منابع و عملکرد در محیط های خارجی است که توسط مدیریت ارشد شرکت مدیریت می شود. نمودار زیر پنج مرحله مهم فرآیند مدیریت استراتژیک را نشان می دهد.

فرآیند مدیریت استراتژیک

پنج مرحله مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تلاش بسیار بزرگ، پیچیده و در حال تحول است. بنابراین بهتراست که آن را به مجموعه ای از گام های جامع تقسیم کنیم. رایج ترین وکاربردی ترین چارچوب مدیریت استراتژیک شامل پنج مرحله است که این پنج مرحله در دو گروه اصلی قرار می گیرند: فرمولاسیون و پیاده سازی.

فرمولاسیون

 • تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل شامل تحقیقات همه جانبه در بازار مالی، کسب و کار، محیط های خارجی و رقابتی است. این فرآیند شامل پنج نیروی پورتر، SWOT، PESTEL و تجزیه و تحلیل مدیریت زنجیره ارزش است.
 • شکل گیری استراتژی: پس از تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان، به یک استراتژی عمومی که بر مبنای مفاهیم زنجیره ارزش است، می رسیم. این امر برای به حداکثر رساندن شایستگی و مزیت های رقابتی است.
 • تنظیم اهداف: تنظیم هدف، مرحله بعدی فرمولاسیون استراتژی است. در این مرحله مدیریت تمایل به پیدا کردن و ارتباط اهداف شرکت با یکدیگر دارد که متناسب با نتایج پیش بینی شده و نقاط قوت و فرصت هاست.

پیاده سازی

 • ساختار: این مرحله فاز اجرایی است که شامل وظایف مدیریت و فرآیندهای عملیاتی است. همانطورکه در هر سازمان یک استراتژی وجود دارد، این استراتژی می خواهد ساختار سازمانی و الگوهای رهبری را تقویت کند و در صورت لزوم تغییرات زیادی را ایجاد می کند.
 • بازخورد: بازخورد مرحله نهایی درفرآیند مدیریت استراتژیک است. در مرحله نهایی استراتژی، تمام ارقام بودجه برای ارزیابی، جمع آوری و منتشر می شوند. ارزیابی نسبت های مالی و عملکرد، به مدیران و بخش های مربوطه ارائه می شود.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید