معیارهای موفقیت پروژه چیست؟

هدف اصلی از مدیریت پروژه این است که پروژه را در زمان مقرر و بر اساس بودجه تعریف  شده به پایان برسد. علاوه بر شرایط فوق، مدیر پروژه نیاز به همکاری نزدیک با مشتری دارد و باید اطمینان حاصل کند که نتایج پروژه با انتظارات مشتریان منطبق شده باشد. پارامترهای زیادی در معیار موفقیت پروژه وجود دارد.

شاخص های اصلی عملکرد

اولين معيار موفقيت پروژه، تحویل پروژه در زمان مقرر است. شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، یک روش برای اندازه گیری مزایای حاصل از اجرای پروژه می باشد. این شاخص ها دید کلی از دامنه پروژه می دهد. شاخص های عملکرد باید:

 • توسط مشتریان در آغاز پروژه ایجاد شود.
 • با اهداف تجاری هماهنگ شده باشد.
 • قادر به تصمیم گیری های بحرانی بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد پروژه باشد.
 • یک روش کمی و قابل سنجش باشد.

برای ایجاد یک موفقیت پروژه، معیارهای مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد کافی نیست و اهداف باید تنظیم شوند. این اهداف تعیین شده، باید واقع بینانه و قابل دستیابی باشند.

حکم مدیر پروژه برای معیارهای موفقیت پروژه

اولین معیار موفقیت پروژه با آغاز اقدامات توسط مدیر پروژه شروع می شود. این امر شانس موفقیت پروژه را افزایش می دهد و همچنین انتظارات مشتری را برآورده می کند. مدیر پروژه، زمانی می تواند موفقیت پروژه خود را ببیند که قطعا از مشتریان خود بازخورد خوبی دیده باشد.
این رویکرد می تواند موفقیت آمیز باشد و اگر هر گونه اشتباهی انجام شود، باید از منحنی یادگیری استفاده کرد. شاخص های کلیدی عملکرد یک پروژه زمانی موفق به نظر می رسد که همراه با اهداف کسب و کار پیش رود.

برآورده سازی انتظارات مشتری

مهمترین عامل برای موفقیت پروژه این است که با تکمیل پروژه در مدت زمان اعلام شده و براساس بودجه و کیفیت مشخص شده، انتظارات مشتری برآورده شود. با این حال، مدیر پروژه باید در نظر داشته باشد که این امر ممکن است اشتباه تفسیر شود و می تواند منجر به هزینه های غیر ضروری شود.

عوامل موفقیت

فاکتورهای موفقیت که توسط مدیریت در نظر گرفته شده و پروژه را به سمت موفقیت سوق می دهد را می توان به پنج گروه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

 • مدیر پروژه: فرد نیاز به داشتن مجموعه ای از مهارت ها برای استفاده در طول پروژه دارد.
 • تیم پروژه: تیم باید دارای انواع مهارت ها و تجربه ها باشد. در مجموع به عنوان یک تیم، موفقیت را با هدایت مناسب می توان به راحتی بدست می آورد.
 • پروژه: محدوده و زمان بندی پروژه بسیار مهم است.
 • سازمان: این سازمان باید از مدیر پروژه و تیم پروژه حمایت کند.
 • محیط خارجی: محدودیت های خارجی نباید بر پروژه تاثیر بگذارد. در صورتی که کارهای روزانه توسط تیم انجام نشود، طرح پشتیبان باید در محل کار قابل اجرا باشد.

کیفیت پروژه نباید تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر قرار گیرد زیرا این امر مشتریان بالقوه را از بین می برد.

معیارهای موفقیت بیشتر پروژه

معیارهای یک پروژه موفق تنها به موارد بالا محدود نمی شود. با این حال، بعضی از عوامل حمایت کننده دیگر که باید در مورد مدیریت و اجرای پروژه موفقیت آمیز مورد توجه قرار گیرند، در ذیل آمده است:

 • مذاکرات
 • طرح مناسب و موثر پروژه
 • اختصاص دادن وظایف به اعضای تیم
 • ایجاد یک برنامه برای دستیابی به وظایف مشترک
 • بررسی و انجام دوباره کاری در صورت نیاز
 • مدیریت ریسک پروژه به صورت موثر
 • اختصاص زمان برای بهبود روند
 • یادگیری از منحنی یادگیری
 • برآورد مناسب پروژه با توجه به معیارهای کمی وکیفی

نتیجه

پروژه ای که باید در نظر گرفته شود، مستلزم برنامه ریزی مناسب و کمک از مدیریت است. نیاز بیش از حد مشتریان موفقیت پروژه را به همراه خواهد داشت. درک افراد درکسب و کار و اطمینان از این که پروژه با اهداف کسب و کار مطابقت داشته باشد، به موفقیت نیز کمک خواهد کرد. هماهنگ کردن شاخص عملکرد کلیدی با هدف کسب و کار نه تنها به مدیریت پروژه کمک می کند ، بلکه باعث اندازه گیری و بهبود عملکرد نیز می باشد.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید