مفاهیم و تکنیک های مدیریت ارزش کسب شده یا EVM

مدیریت ارزش کسب شده، Earned Value Management (EVM) یک روش مدیریت پروژه است که بر مبنای پیشرفت فیزیکی محاسبات مالی و عملکردی هزینه ای، پروژه را مدیریت و کنترل می نماید.
به طور دقیق تر:

 • EVM برای ردیابی پیشرفت و وضعیت یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرد و عملکرد احتمالی این پروژه را پیش بینی می کند. 
 • EVM محدوده، زمان و هزینه پروژه را ادغام می کند. 
 • EVM بسیاری از سوالات مربوط به عملکرد پروژه را به ذینفعان آن پاسخ می دهد. 
 • EVM می تواند برای نشان دادن عملکرد گذشته و فعلی یک پروژه و پیش بینی عملکرد آینده آن  از طریق استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده قرار گیرد.
 • برنامه ریزی خوب همراه با استفاده موثر از EVM باعث کاهش بسیاری از مشکلات ناشی از عقب افتادن از برنامه و هزینه بیش از حد خواهد شد.

EVM به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل مالی در برنامه های دولت ایالات متحده در دهه 1960 ظاهر شد، اما از آن زمان به بعد به یک شاخه مهم در علم مدیریت پروژه تبدیل شده است.
EVM شامل سه عنصر اساسی است:

 • ارزش برنامه ریزی شده
 • هزینه واقعی
 • ارزش تولید شده

Planned Value

ارزش برنامه ریزی شده یا PV که مخفف (Planned value) است به عنوان هزینه بودجه برنامه ریزی شده (BCWS) نامیده می شود. PV یا BCWS کل هزینه کار برنامه ریزی شده در تاریخ گزارش دهی است. به عبارت دیگر به معنی هزینه ای است که بر طبق بودجه اولیه مجاز بوده ایم که برای انجام کار تا به اینجای پروژه صرف کنیم.
نحوه محاسبه آن به صورت زیر است:

PV یا BCWS = نرخ ساعتی * مجموع ساعت های برنامه ریزی شده
PV or BCWS = Hourly Rate × Total Hours Planned or Scheduled

نکته: نرخ ساعتی نرخی است که در آن تلاش ارزش خواهد شد.

Actual Cost

هزینه واقعی AC، به عنوان هزینه واقعی کار انجام شده یا ACWP تعریف شده است. AC یا ACWP کل هزینه های انجام شده برای تکمیل کار تا زمان گزارش دهی است.

Earned Value

ارزش کسب شده یا EV، که به عنوان هزینه بودجه کار انجام شده BCWP نیز نامیده می شود، بدین معنی است که برای میزان کار انجام شده تا زمان گزارش دهی بر طبق بودجه اولیه چقدر مجاز به هزینه کردن بوده ایم.
نحوه محاسبه آن:

EV یا BCWP = درصد پیشرفت واقعی کار تا لحظه گزارش * کل بودجه پروژه

تمام این سه عنصر را می توان از ساختار شکست کار استخراج کرد و هزینه های هر یک از این وظایف را با هم مرتبط کرد. برای یک پروژه بزرگ، محاسبه این عناصر به صورت دستی کار خسته کننده ای خواهد بود. در برنامه ریزی و کنترل پروژه از نرم افزارهایی مانند Microsoft Project برای محاسبه این سه عنصر استفاده می شود.

مدیریت ارزش کسب شده

% Completed Planned

درصد کاری بایستی تا تاریخ گزارش دهی در برنامه پیش بینی (baselined) تکمیل شده باشد درصد برنامه تکمیلی یا %Completed Planned می نامیم و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

% Completed Planned = PV / BAC

% Completed Actual

درصد کارهایی که تا تاریخ گزارش دهی تکمیل شده است را درصد واقعی تکمیلی یا %Completed Actual می نامیم. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

% Completed Actual = AC / EAC

Cost Variance

انحراف هزینه یا CV یک عامل بسیار مهم برای اندازه گیری عملکرد پروژه است. CV نشان می دهد که چقدر پروژه باکمبود بودجه مواجه است.
CV را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

انحراف هزینه =هزینه واقعی AC - ارزش کسب شده EV
یا

 CV = BCWP - ACWP

 • فرمول فوق ذکر شده واریانس را از لحاظ هزینه ارائه می دهد.
 • CV مثبت نشان می دهد که پروژه بیش از بودجه هزینه کرده است و مشکل بودجه ای دارد.
 • CV منفی نشان می دهد که پروژه کمتر از بودجه هزینه کرده است و مشکل بودجه ای ندارد.

% Cost Variance

درصد انحراف هزینه ای نشان می دهد که در پروژه چند درصد کمبود و یا اضافه بودجه داریم.
درصد هزینه های مختلف را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

CV % = Cost Variance (CV) ⁄ Earned Value (EV)
OR
CV % = CV ⁄ BCWP

Cost Performance Indicator

شاخص عملکرد هزینه یا CPI که شاید مهمترین شاخص در این تکنیک باشد شاخصی برای نشان دادن کارآیی استفاده از منابع در پروژه است. CPI را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

CPI = Earned Value (EV) ⁄ Actual Cost (AC)
OR

CPI = BCWP ⁄ ACWP

 • فرمول ذکر شده در بالا کارآیی استفاده از منابع اختصاص یافته به پروژه را می دهد.
 • ارزش CPI بالای 1 نشان دهنده این است که کارایی استفاده از منابع اختصاص یافته به پروژه خوب است.
 • ارزش CPI زیر 1 نشان می دهد که کارایی استفاده از منابع اختصاص یافته به پروژه خوب نیست.

To Complete Cost Performance Indicator

شاخص تکمیلی عملکرد هزینه یا TCPI نشان دهنده کارآیی است که در آن منابع پروژه باید برای بقیه پروژه مورد استفاده قرار گیرد. این را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

TCPI = (Total Budget − EV) ⁄ (Total Budget − AC)
OR
TCPI = (Total Budget − BCWP) ⁄ (Total Budget − ACWP)

 • فرمول ذکر شده در بالا به کارایی که در آن تیم پروژه باید برای بقیه پروژه داشته باشد اشاره می کند.
 • مقدار TCPI بالای 1 نشاندهنده استفاده از منابع پروژه برای باقیمانده پروژه می تواند شدید باشد.
 • مقدار TCPI زیر 1 نشان می دهد که استفاده از منابع پروژه برای باقیمانده پروژه باید متوسط باشد.

Schedule Variance

انحراف زمانبندی یا Schedule Variance (SV) در یک پروژه نشان دهنده این است که پروژه در حال اجرا چقدر از برنامه، جلوتر یا عقب تر است.
این را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

Schedule Variance (SV) = Earned Value (EV) − Planned Value (PV)
OR
Schedule Variance (SV) = BCWP − BCWS

 • فرمول فوق ذکر شده انحراف را از لحاظ هزینه ای بررسی می کند و نشان می دهد هزینه کار انجام شده با آنچه برنامه ریزی کرده ایم مطابقت دارد یا خیر.
 • SV مثبت نشان می دهد ما از برنامه ریزی از لحاظ هزینه ای جلوتر هستیم .
 • SV منفی نشان می دهد که ما از برنامه ریزی از لحاظ هزینه ای عقب تر هستیم.

% Schedule Variance

درصد انحراف از زمانبندی نشان می دهد که چند درصد از پروژه در حال اجرا و جلوتر یا عقب تر هستیم.
درصد انحراف از زمانبندی پروژه را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

SV % = Schedule Variance (SV) / Planned Value (PV)
OR
SV % = SV / BCWS

 • فرمول فوق نشان دهنده این است که تا امروز چند درصد از کار عقب تر یا جلوتر از هزینه برنامه ریزی شده پروژه است.
 • درصد انحراف مثبت نشان دهنده درصد پیشی گرفتن از برنامه است.
 • درصد انحراف منفی نشان دهنده درصد عقب ماندن از برنامه است.

Schedule Performance Indicator

شاخص عملکرد زمانبندی یا  SPI شاخصی است که نشان دهنده کارایی زمان در پروژه است. SPI را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

SPI = Earned Value (EV) / Planned Value (PV)
OR
SPI = BCWP / BCWS

 • فرمولی که در بالا ذکر شد، بهره وری تیم پروژه را در استفاده از زمان اختصاص یافته برای پروژه نشان می دهد.
 • مقدار SPI بیشتر از 1 نشان دهنده ی بهره وری بالای تیم پروژه در استفاده از زمان اختصاص یافته به پروژه است.
 • مقدار SPI زیر 1 نشان دهنده ی بهره وری پایین تیم پروژه در استفاده از زمان اختصاص یافته به پروژه است.

To Complete Schedule Performance Indicator

شاخص عملکرد زمانبندی تکمیل شده یا TSPI، نشان دهنده بهره وری استفاده از زمان باقی مانده در پروژه است. این را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

TSPI = ( Total Budget – EV )/( Total Budget – PV )
OR
TSPI = ( Total Budget − BCWP ) / ( Total Budget − BCWS )

 • فرمول فوق ذکر شده، بهره وری تیم پروژه در استفاده از زمان باقیمانده اختصاص یافته به پروژه است.
 • مقدار TSPI زیر 1 نشان می دهد تیم پروژه می تواند در استفاده از زمان باقیمانده اختصاص یافته به پروژه، به درستی عمل کند.
 • مقدار TSPI بالای 1 نشان می دهد تیم پروژه باید در استفاده از زمان باقیمانده اختصاص یافته به پروژه بیشتر کار کند.

فرمول های متفرقه

Budget at Completion

 • بودجه تکمیلی یا BAC کل بودجه اختصاص یافته به پروژه است.
 • BAC عموما در طول زمان طراحی شده است. به عنوان مثال، دوره های گزارش دهی (ماهانه، هفتگی و غیره).
 • BAC برای محاسبه برآورد تکمیلی  Estimate at Completion (EAC)استفاده می شود که در بخش بعدی توضیح داده شده است.
 • BAC همچنین برای محاسبه TCPI و TSPI استفاده می شود.

BAC با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

BAC = Baselined Effort − hours × Hourly Rate

Estimate to Complete

 • برآورد کامل یا ETC، هزینه پیش بینی شده برای تکمیل باقیمانده پروژه است.
 • ETC زمانی محاسبه می شود که فرضیات تخمینی گذشته نامعتبر و نیاز به تخمین های جدید باشد.
 • ETC برای محاسبه تخمینی در تکمیل  EAC استفاده می شود.

Estimate at Completion

برآورد تکمیلی یا EAC، هزینه پیش بینی شده پروژه در پایان پروژه است.
سه روش برای محاسبه EAC وجود دارد:

 • انحرافات معمولی: این روش زمانی استفاده می شود که انحراف ها در مرحله فعلی باشد و انتظار نداشته باشیم که در آینده رخ دهد.
 • فرضیات تخمینی گذشته نا معتبر باشد: این روش زمانی استفاده می شود که فرضیات تخمینی گذشته معتبر نباشند و برآوردهای تازه برای پروژه اعمال می شود.
 • انحرافات در آینده حضور خواهند داشت: این روش زمانی استفاده می شود که ففرض شود انحرافات فعلی در آینده همچنان وجود خواهد داشت.

فرمول ها برای محاسبه این سه روش عبارتند از:


AC + (BAC − EV)
AC + ETC (Estimate To Complete)
AC + (BAC − EV) ⁄ CPI

Variance at completion

انحراف تکمیلی یا VAC، انحراف در کل بودجه در پایان پروژه است.
این تفاوت بین هزینه پیش بینی شده در ابتدای پروژه (baselined) با هزینه واقعی که تا به امروز در یک پروزه صرف شده می باشد.
VAC با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

VAC = BAC − EAC

مثال:

برای نشان دادن مفهوم EVM و استفاده از تمام فرمول ها فرض کنید یک پروژه با یک فعالیت داریم. پیش بینی شده بود این فعالیت در 8 ساعت تمام شود ولی 11 ساعت طول کشیده است و تخمین زده ایم که 1 ساعت دیگر هم کار دارد.
فرض کنید هزینه ساعتی 100 دلار است و درصد پیشرف واقعی 91.7 درصد می باشد.
با استفاده از این اطلاعات:


PV or BCWS = Hourly Rate × Total Hours Planned or Scheduled
PV = $100 × 8 hours = $800
AC or ACWP = Hourly Rate × Total Hours Spent
AC = $100 × 11 hours = $1100
EV or BCWP = Baselined Cost × % Complete Actual
EV = baseline of $800 × 91.7% complete = $734
BAC = Baselined Effort − hours × Hourly Rate
BAC = 8 hours × $100 = $800
EAC = AC + ETC
EAC = 1100 + 100 = $1200
VAC = BAC − EAC
VAC = $800 − $1200 = −$400
% Completed Planned = PV ⁄ BAC
% Complete Planned = $800 PV ⁄ $800 BAC = 100%
% Completed Actual = AC ⁄ EAC
% Complete Actual = $1100 AC ⁄ $1200 EAC = 91.7%
SV = Earned Value (EV) − Planned Value (PV)
SV = $734 EV − $800 PV = −$66
SPI = Earned Value (EV) ⁄ Planned Value (PV)
SPI = $734 EV ⁄ $800 PV = 0.91
CV = Earned Value (EV) − Actual Cost (AC)
CV = ($734 EV − $1100 AC) = −$366*
* نشان دهنده افزایش هزینه است.
CPI = Earned Value (EV) ⁄ Actual Cost (AC)
CPI = $734 EV ⁄ $1100 AC = 0.66*
* نشان دهنده صرف بودجه بیش از حد است.

 

نظرات کاربران

توسط soymnAni

prescription drugs account for 25% of all healthcare-related costs. https://pharmacyken.com/ - is buying drugs from canada legal mutual of omaha rx pharmacy

توسط Fmrfsoymn

european cialis http://cialisee.com/ buy cialis 365 pills

توسط Anoosoymn

almea viagra natural opiniones https://llviagra.com/ wie wirkt viagra im körper

توسط Lebnsoymn

med pharmacy https://xlnpharmacy.com/ sildenafil citrate

توسط Anoosoymn

where can i buy female viagra https://llviagra.com/ what is the main ingredient in viagra

توسط RebfProzy

cialis over night https://rcialisgl.com/ buy cialis with paypal

توسط Lebnsoymn

Advair Diskus http://xlnpharmacy.com/ Nitroglycerin

توسط Fbsfsoymn

motion sickness http://uspharmus.com/ tadalafil

توسط Abdgsoymn

Rizact https://canadianeve21.com/ Viagra capsules

توسط GvdbAcini

tadalafil (cialis) https://boxtadafil.com/ - cialis tadalafil uk snafi tadalafil 20mg

توسط Fbsfsoymn

Avalide https://uspharmus.com/ - Zoloft canada meds

توسط Abdgsoymn

mexican border pharmacies http://canadianeve21.com/ Zoloft

توسط سلام

سلام
استاد گرانقدر CV مثبت نشان دهنده وضعیت خوب بودجه و پیشرفت پروژه هست. این مطلب خلاف مطلبی هست که شما فرمودید لطفاً مطلب خود را اصلاح کنید.
متشکرم

نظر خودتان را بنویسید