نمونه فرم های مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ یکشنبه 23 آذر 1393

عنوان فایل نمونه فرمهای مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه میباشد که تشکیل شده از فایلهای زیر:

- فرم تهیه نقش ها و مسئولیت ها در مدیریت پروژه

- فرم تهیه برنامه منابع انسانی در مدیریت پروژه

- نمونه فرم تهیه گزارش وضعیت اعضای تیم پروژه در مدیریت پروژه

- فرم تهیه تصمیم گیری در پروژه

- نمونه فرم دفتر رهنمای تیم پروژه در مدیریت پروژه

- نمونه فرم توافقنامه عملیاتی تیم پروژه در مدیریت پروژه

- نمونه فرم ارزیابی عملکرد تیم پروژه در مدیریت پروژه

- نمونه فرم ارزیابی عملکرد اعضای تیم پروژه در مدیریت پروژه

- فرم کتابچه های منتشره در مدیریت پروژه

 برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم تهیه نقش ها و مسئولیت ها د رمدیریت پروژه KB 32 دانلود فایل
فرم تهیه برنامه منابع انسانی در مدیریت پروژه KB 41 دانلود فایل
نمونه فرم تهیه گزارش وضعیت اعضای تیم پروژه در مدیریت پروژه KB 43 دانلود فایل
فرم تهیه تصمیم گیری در پروژه KB 44 دانلود فایل
نمونه فرم دفتر رهنمای تیم پروژه در مدیریت پروژه KB 46 دانلود فایل
نمونه فرم توافقنامه عملیاتی تیم پروژه در مدیریت پروژه KB 37 دانلود فایل
نمونه فرم ارزیابی عملکرد تیم پروژه در مدیریت پروژه KB 48 دانلود فایل
نمونه فرم ارزیابی عملکرد اعضای تیم پروژه در مدیریت پروژه KB 51 دانلود فایل
فرم کتابچه های منتشره در مدیریت پروژه KB 38 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید