تئوري و طراحي سازمان

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

عنوان فایل تئوری و طراحی سازمان، که در 249 اسلاید تنظیم شده است. فهرست  به شرح زیر میباشد:

بخش اول: مقدمه اي بر سازمان

فصل اول: سازمانها و تئوري سازمان

 • چالشهاي كنوني پيش روي سازمانها
 • تعريف سازمان

 -       دلايل اهميت سازمان

 -       يك سيستم باز و زيرسيستمهاي آن

-        سلسله مراتب اختيارات

      - تكنولوژي سازمان

     - اهداف و استراتژيهاي سازمان

  -     مقايسۀ الگوي سازماني نوين با مدرن)پسانوگرا(

 -     ديدگاه اقتضايي

-    تئوري سازمان از ديدگاههاي مختلف

بخش دوم: سيستم باز

فصل دوم: مديريت استراتژيك و اثربخشي سازمان

 • هدف سازماني
 • نقش مديريت عالي سازمان در رهبري،طراحي و اثربخشي سازمان(نمودار)
 • هدفهاي سازماني
 • نوع و مقصود از هدف(جدول)
 • استراتژي كاهش هزينه
 • استراتژي تمركز
 • عوامل مؤثر در اثربخشي سازمان
 • گرايش استراتژيك
 • رويكردهاي سنتي براي سنجش اثربخشي سازماني( نمودار)
 • روش مبتني بر رضايت گروههاي ذينفع (جدول)
 • چهار الگوي ارزشهاي اثربخشي (ساختار)
 • ويژگيهاي برجستۀ روش مبتني برارزشهاي رقابتي
 • فصل سوم: محيط خارجي
 • محيط سازمان
 • چارچوبي براي ارزيابي محيطي (جدول)
 • روشهاي سازش با محيط نامطمئن
 • تفكيك دواير و انسجام سازماني (چارت)
 • اشكال مكانيكي و ارگانيكي سازمان (جدول)
 • استراتژيهايي براي كنترل عوامل محيطي (جدول)
 • چارچوب يكپارچۀ ارتباط بين محيط و سازمان (نمودار)

بخش سوم: ساختار و طراحي سازمان

فصل چهارم: تكنولوژي توليد كالا،خدمات و اطلاعات

 • تكنولوژي
 • سطح تكنولوژي در سازمان
 • استراتژي،تكنولوژي و عملكرد  (جدول)
 • مقايسۀ ويژگيهاي سازماني در مورد توليد انبوه و سيستم مكانيزۀ منسجم ( جدول)
 • ويژگي هاي ساختاري سازمانهاي خدماتي و سازمانهاي توليدي
 • تكنولوژي واحدهاي سازماني(چارچوب چارلز پرو)
 • تكنولوژي سازماني از ديد پرو
 • چارچوبي براي تكنولوژي خدمات
 • انواع وابستگي از نظر تامپسون

فصل پنجم: اندازه،چرخۀ حيات و سير قهقرايي سازمان

 • دلايل سازمانها براي رشد
 • ابعاد بوروكراسي وبر و مباني اختيار (جدول)
 • پايگاههاي اختيار
 • قانون پاركينسون
 • اندازه و چرخۀ حيات سازمان (نمودار)

فصل ششم: مباني ساختار سازمان

 • اركان اصلي ساختار سازماني
 • شيوۀ پذيرش اطلاعات در ساختار سازماني (نمودار)
 • طراحي ساختار مبتني بر...

فصل هفتم: طراحي نوين براي رقابت جهاني

 • اثرات نيروهاي جهاني بر سازمانهاي بومي (نمودار)
 • تازه ترين ساختارهاي سازماني متداول
 • مزاياي تيمهاي خودگردان
 • مراحل بين المللي شدن شركتها (جدول)
 • الگوي مناسب ساختار براي بهره گيري از مزاياي بين المللي

همانطور که مشاهده میکنید فهرست به اختصار آمده اما در فایل، تمام مباحث مربوط به تئوری را میتوانید به طور کامل و دقیق مطالعه نمایید.

برای دانلود  فایل روی لینک کلیک کنید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
تئوري و طراحي سازمان MB 1 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید