کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
رهبری فرایند نفوذ در دیگران است،به گونه ای که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند._رهبران قبل از این که دست تقاضا به سوی کسی دراز کنند، دل او را به دست می آورند. _نمیتوانید ...
مطالعه بیشتر ...
اغلب کسب و کارهای کنونی دارای سیستم های اطلاعاتی از هم گسسته می باشند. بعضی از این سیستم ها به ابعاد مالی سازمان پرداخته و بعضی ها اولویت خود را بر تولید یا تدارکات گذاشته اند. در سیستم های از ...
مطالعه بیشتر ...
موسسه APMGانگلستان با آدرس اینترنتی http://www.apmg-international.com یک موسسه ارائه دهنده مدارک تخصصی مدیریت پروژه و مدیریت IT و ارائهدهنده مشاورههای تخصصی در زمینههای مربوطه است. این موسسه ...
مطالعه بیشتر ...
رشته های مرتبط با بازاریابی کلیه رشتههای مدیریت بازاریابی ومدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی و MBA رشته های مرتبط با فروش کلیه رشته های مدیریت بازرگانی رشته های مرتبط با ...
مطالعه بیشتر ...
ارزیابی بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در یکصنعت خاص است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می آید.در عین حال برای تدوین استراتژی های کسب و کار نیز از این ...
مطالعه بیشتر ...
متدولوژی 6 سیگما توصیف کلی شش سیگما یک متدولوژی مدیریتی که هدف آن افزایش کیفیت تولید کالا/خدمات با تمرکز بر کاهش تعداد نقصهاست. یعنی کاهش تعداد خطاها، یعنی کاهش تعداد دوبارهکاریها و ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.