کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
بهره وری در زبان فارسی یعنی سود برندگی، با فایدگی و کامیابی. در کل بهره وری نگرشی برای کسب سود بیشتر است. قبل از اینکه تعاریف علمی بیشتری ارائه شودبا نگاه به چند آمار میتوانیم مفهوم آنرابهتر ...
مطالعه بیشتر ...
APM( Association For Project Management) اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان (UMIST) و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد شامل هفت قسمت استكه در اين هفت ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت هزینه ابتدا اصول زیر را مد نظر قرار دهید: اصول مدیریت هزینه: نسبت به سرمایهگذاریهایی که بهنظر کمریسک و پربازدهاند، هوشیار باشید. دائما هزینههای خود را مورد ارزیابی قرارداده ...
مطالعه بیشتر ...
شبیه سازی شبیه سازی در دهه 60 میلادی بطور چشمگیری وارد ادبیات مدیریت شد. شبیه سازی تقلید از رفتار یک سیستم یا فرآیند در طول زمان است وقتی که نخواهیم از سعی و خطا استفاده کنیم و همینطور زمانی ...
مطالعه بیشتر ...
بنا به تعریف دکتر احمد پورداریانی از کارآفرینی: سرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی آورد، بلکه این ایده است که محرک سرمایه و موفقیت در کسب و کار است، ایده ای نوو خلاقکه به همراه سرمایه منجر ...
مطالعه بیشتر ...
سازمان بینالمللی استانداردسازی (The International Organization for Standardization) که به اختصار (ISO)شناخته میشود، موسسه بینالمللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.